Zmień wersję językową:

Dla studentów - Ogłoszenia


2017-06-29

SEMINARIUM LICENCJACKIE 2017/2018 DR AGNIESZKA TAMBOR
Dr Agnieszka Tambor
tamboragnieszka@gmail.com
Tematyka seminarium licencjackiego 2017/2018
Międzynarodowe studia polskie I stopnia, III rok
Seminarium będzie poświęcone głównie tematyce związanej z mediami. Problematyka seminarium i propozycje tematów prac będą skoncentrowane przede wszystkim wokół zagadnień:
1. filmowych i okołofilmowych:
- analiza i interpretacja dzieł filmowych
- porównanie dzieł filmowych pochodzących z różnych kręgów kulturowych
- film jako budulec tożsamości narodowej lub etnicznej
- film jako narzędzie zdobywania wiedzy o obcej kulturze
2. medialnych
- tematy związane z analizą przekazów medialnych (serial i cykliczne programy telewizyjne) jako części popkultury
- nowoczesny serial telewizyjny (np. House of Cards, The Walking Dead, Pakt i inne) a korzenie gatunku
3. tematyka tabu i stereotypów
- tabu w kinie i telewizji
- przełamywanie tematów tabu w przekazach medialnych
- analiza i interpretacja obszarów tabu w różnych kręgach kulturowych
- stereotypy w kinie i telewizji jako źródło wiedzy o świecie.
Możliwy jest także wybór tematów prac związanych z problematyką autoprezentacji, negocjacji i perswazji w komunikacji międzykulturowej zachodzącej w obszarze biznesu i dyplomacji.
Serdecznie zapraszam!


2017-06-29

SEMINARIUM LICENCJACKIE 2017/2018 DR MARCIN MACIOŁEK
dr Marcin Maciołek
e-mail: marcin.maciołek@wp.pl
Tematyka seminarium licencjackiego 2017/2018
Międzynarodowe studia polskie I stopnia, III rok
Zapraszam serdecznie wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w prowadzonym przeze mnie seminarium językoznawczym, które chciałbym poświęcić przede wszystkim związkom pomiędzy językiem a kulturą oraz wzajemnym oddziaływaniom różnych języków i kultur na siebie. Każdy język utrwala w swych środkach (słownictwie, frazeologii, przysłowiach, tekstach, a nawet gramatyce) pewien specyficzny ogląd otaczającej człowieka rzeczywistości, charakterystyczny dla mówiącej nim społeczności, czasem zbieżny z obrazem zakrzepłym w innym języku (innych językach), a czasem zupełnie odmienny.
Rekonstrukcja owego językowego i kulturowego obrazu świata pozwala poznać mechanizmy, według których ludzie percypują (postrzegają) i kategoryzują (porządkują) świat. Odkrycie światów ukrytych za słowami umożliwia poznanie sposobu myślenia mówiącej danym językiem społeczności.
Język jest jednak nie tylko źródłem wiedzy o nas samych i innych (por. autostereotypy i stereotypy narodowościowe), ale również skarbnicą wiedzy o przeszłości oraz naszych przodkach. Język to żywa kronika dziejów. W jego środkach utrwalają się wiadomości o starych, zapomnianych dziś zwyczajach, przedmiotach, zdarzeniach, poglądach. Język jest zwierciadłem czy archiwum kultury, jej pamięcią utrwalającą wszystko to, co było. W języku zmagazynowane są wytwory przeszłości, co umożliwia ludziom porozumiewanie się przez granice wieków.
Jednocześnie mówiące danym językiem społeczności wchodzą ze sobą w kontakt, którego podłożem są wzajemne relacje kulturalne, gospodarcze, polityczne czy militarne, a ich konsekwencją (śladem) zapożyczenia językowe.
Dlatego w ramach mojego seminarium proponuję Państwu przede wszystkim tematykę związaną z rekonstrukcją językowo-kulturowego obrazu wybranych fragmentów otaczającej nas rzeczywistości (np. konkretnych osób, przedmiotów, zwierząt, roślin, uczuć) dokonaną na tle porównawczym, tj. na materiale językowym polskim i obcym (hiszpańskim, angielskim, czeskim, ukraińskim, rosyjskim itd.). Jako drugi obszar badawczej penetracji proponuję zapożyczenia językowe w polszczyźnie (np. pożyczki blisko- i dalekowschodnie, hiszpanizmy, ukrainizmy, białorutenizmy, japonizmy itd.) albo polonizmy w innym języku (np. ukraińskim, rosyjskim) ? sposoby ich adaptacji (asymilacji) w języku przyjmującym, zakres użycia, pola tematyczne, w które się one grupują itp. Interesujące wydaje się na przykład zbadanie znajomości zapożyczeń dalekowschodnich wśród użytkowników współczesnej polszczyzny czy omówienie (historycznych) związków polsko-hiszpańskich w świetle przejętych do polszczyzny zapożyczeń z języka hiszpańskiego.
Oczywiście jestem otwarty również na Państwa indywidualne propozycje, pod warunkiem, że będą one dotyczyły problemów z zakresu językoznawstwa czy szerzej: związków języka z kulturą. Byłoby znakomicie, gdyby tematyka, którą zamierzają Państwo podjąć w swoich pracach dyplomowych, wiązała się w jakimś stopniu z obraną przez Państwa specjalizacją.


2017-06-29

SEMINARIA LICENCJACKIE!!!
Informujemy, że seminaria licencjackie dla III roku w nadchodzącym roku akademickim 2017/2018 będą prowadzić: dr Agnieszka Tambor i dr Marcin Maciołek. Proszę zapoznać się z tematyką seminariów i zapisać na jedno z proponowanych, zgłaszając swoją decyzję do kierowników seminariów na adresy mailowe: marcin.maciolek@wp.pl., tamboragnieszka@gmail.com.
Termin zgłoszeń upływa 30 września 2017 r., ale osoby wyjeżdżające na Erasmusa w semestrze zimowym proszę o kontakt z kierownikiem wybranego seminarium jeszcze w lipcu.
W każdym seminarium może uczestniczyć maks. 9 osób. Informacja dotycząca tematyki seminariów jest wywieszona na tablicy ogłoszeń Katedry MSP i na stronach Katedry w zakładce Dla studentów ? Informacje. Jest również dostępna w sekretariacie Katedry.


2015-09-18

Opiekunowie lat:
I stopień (LIC.) I rok - dr Agnieszka Tambor
I stopień (LIC.) II rok - dr Bożena Szałasta-Rogowska
I stopień (LIC.)III rok - dr Wioletta Hajduk-Gawron
II stopień (MU) I rok - prof. Jolanta Tambor
II stopień (MU) II rok - mgr Katarzyna Frukacz

Opiekunką praktyk jest dr Agnieszka Tambor.


2015-09-17

Samorządy Międzynarodowych studiów polskich :
I rok LIC. - Krystyna Lukoszek
II rok LIC. - Justyna Olesińska, Roman Włodarczyk
III rok LIC. - Caterina Ionova
I rok MU - Natalia Balokhoneva
II rok MU - Viktoria Metelska


Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich

Dane teleadresowe:
Pl. Sejmu Śląskiego 1, p. 423
40-032 Katowice
Tel.: +48 32 200 94 23
E-mail:

- Mapa strony
- Polityka prywatności

- Uniwersytet Śląski w Katowicach
- Wydział Filologiczny UŚ
- Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ

Copyright © 2011 - 2015
Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich
Wszelkie prawa zastrzeżone