Zmień wersję językową:

Nauka - Kierunki badań


Katedra

Katedra jest jednostką interdyscyplinarną. Jej działalność naukowo-badawcza koncentruje się wokół następujących zagadnień:
  1. język polski i literatura polska w świecie (język polski jako obcy, drugi, inny; bilingwizm; język emigracji; recepcja literatury polskiej w świecie, literatura polska tworzona poza krajem, zagadnienia komparatystyczne);
  2. nauczanie polonistyczne i kulturowe wśród cudzoziemców (zagadnienia metodyczne i dydaktyczne; instytucje nauczające w świecie; komunikacja międzykulturowa; zagadnienia przekładu);
  3. zagadnienia współczesnego języka polskiego i kultury polskiej.
Aktualnie formami realizacji i upowszechniania wyników programu naukowo-badawczego są:
  1. międzynarodowe konferencje z cyklu Literatura polska w świecie (co dwa lata) i seria wydawnicza,
  2. konwersatoria medialne,
  3. serie wydawnicze (Czytaj po polsku, 100 ..., które cudzoziemiec znać powinien),
  4. zebrania naukowe, wystąpienia konferencyjne, wykłady zapraszanych gości,
  5. w ramach współpracy z zagranicą – wirtualna pracownia i wykłady profesorów wizytujących.

Zainteresowania naukowo-badawcze pracowników Katedry

Romuald Cudak
Poezja polska XX wieku; pogranicza literatury; genologia; recepcja literatury; komunikacja międzykulturowa; glottodydaktyka polonistyczna (nauczanie literatury i kultury polskiej).

Wioletta Hajduk-Gawron
Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego; recepcja literatury polskiej w świecie; certyfikacja języka polskiego jako obcego; ewolucja programów nauczania.

Małgorzata Kita
Współczesny język polski; język w mediach; dyskurs prywatności; stylistyka; genologia; glottodydaktyka polonistyczna (JPjO).

Marcin Maciołek
Gramatyka historyczna i historia języka polskiego, rozwój zasobów leksykalnych polszczyzny, kształtowanie się terminologii naukowej, słownictwo komputerowe, adaptacja zapożyczeń, gramatyka konfrontatywna, nauczanie wymowy i fleksji polskiej cudzoziemców.

Agnieszka Tambor
Współczesne kino polskie; kino gatunków; pogranicza filmu; wykorzystanie kina, telewizji i internetu w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich

Dane teleadresowe:
Pl. Sejmu Śląskiego 1, p. 423
40-032 Katowice
Tel.: +48 32 200 94 23
E-mail:

- Mapa strony
- Polityka prywatności

- Uniwersytet Śląski w Katowicach
- Wydział Filologiczny UŚ
- Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ

Copyright © 2011 - 2015
Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich
Wszelkie prawa zastrzeżone